Příloha č. 2

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Městská knihovna ve Větřní
Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:
  • Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu.
  • Nepovinné kontaktní údaje: kontaktní adresa, e-mail, telefon.
  • Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínky.
  • Účetní údaje: údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.
  • Další údaje: údaj o ZTP apod.
Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb registrovaným uživatelům, informování registrovaných uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s registrovaným uživatelem. Registrovaný uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva registrovaných uživatelů jako subjektů osobních údajů
Registrovaný uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

Žádosti registrovaných uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů
Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a dva roky poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu.

Zabezpečení osobních údajů
Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi v rámci automatizovaného knihovního systému. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace
Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s registrovaným uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: Mgr. Marie Kalistová, vedoucí knihovny, telefon: 727 857 933, e-mail: knihovna@mestovetrni.cz
 
© 2024 Městská knihovna ve Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz
Poučení o ochraně osobních údajů (GDPR)